Vitajte na stránke MAS Hornohrad

Aktuálne nové informácie

loga

 

 

Oznamujeme Vám, že dňa 19. 04. 2018 bola MAS HORNOHRAD schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Názov projektu: Prevádzka MAS HORNOHRAD
Výška NFP: 117 811,52 EUR
Celkové oprávnené výdavky: 124 012,13 EUR 

Hlavný cieľ: Dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou MAS HORNOHRAD prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity. Prínosom realizácie projektu bude zriadenie kancelárie MAS a vytvorenie projektového tímu, ktorý bude zabezpečovať činnosti MAS, plnenie úloh a napĺňanie cieľov vyplývajúcich zo stratégie CLLD MAS HORNOHRAD. Implementácia stratégie CLLD MAS HORNOHRAD prostredníctvom opatrení PRV a IROP prispeje k podpore zamestnanosti a zvýšeniu konkurencieschopnosti podnikov na území MAS HORNOHRAD, a to vytváraním pracovných miest a podporou podnikania. Ďalším prínosom implementácie stratégie bude rozvoj verejnej infraštruktúry, verejných služieb a rozvoj cestovného ruchu zvyšovaním atraktívnosti územia.

Trvanie projektu: 3/2018 – 10/2019

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou – Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

 

 

ZÁPISNICA  
z výberového konania na obsadenie pozícií MAS HORNOHRAD

 

Dňa 15.02.2018 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie pozícií MAS HORNOHRAD na Železničnej ulici č. 2 v Poltári.

 

Viac informácií tu.....

 

Aktivita je realizovaná v rámci projektu pod názvom „Prevádzka MAS HORNOHRAD“ financovaná zo zdrojov IROP....

 


 

Kto sme a prečo sme vznikli...


Občianske združenie MAS Hornohrad vzniklo na základe myšlienky zbližovať občanov, Našim cieľom je združovať všetkých, ktorí majú záujem o rozvoj svojho regiónu.

Naše občianske združenie sme si pomenovali názvom Miestna akčná skupina (MAS), nakoľko od jeho založenia (január 2008) fungujeme ako partnerstvo a pracujeme na princípoch prístupu Leader.

Pôsobí na území, ktoré sa nachádza v severovýchodnej časti  okresu Poltár vrátane mesta Poltár. Naše združenie je nevládne, nepolitické, nezávislé združenie a verejno-súkromné partnerstvo fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom je identifikovať a realizovať stratégiu rozvoja územia tvoreného katastrálnymi územiami obcí:

 Poltár, Cinobaňa, Málinec, Veľká Ves, Krná, Rovňany, Uhorské, Ozdín, Hradište, České Brezovo, Mládzovo, Kalinovo, Breznička.

Rozlohou územia a počtom obyvateľov sa Občianske združenie zaraďuje medzi menšie MASky na Slovensku.

Členovia MASky majú sídlo alebo sídlo prevádzky na území mikroregiónu Hornohrad, Háj a mesta Poltár, spoločnými silami sa pokúšajú o rozvoj daného územia zdola nahor – sami chcú rozhodovať o tom akým smerom sa bude rozvoj územia uberať.

Vyhľadávanie
Aktuálne informácie
Inquiry
Viete čo je MAS?
Áno
inq1inq2inq3 1445
Nie
inq1inq2inq3 1485
Celkom hlasovaní: 2930
banner
Užitočné