Vitajte na stránke MAS Hornohrad

Aktuálne nové informácie

 

 

Miestna akčná skupina MAS HORNOHRAD

 

oznamuje, že zverejnila

 

Výzvu MAS_050/7.2/2 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z OZE.

 

 

ŽoNFP je možné predkladať v termíne od 5.6.2019 do 11.10.2019 v sídle, resp. v kancelárii MAS HORNOHRAD.

 

Viac informácií nájdete v záložke Aktuálne výzvy.

 


 

 

 

 Miestna akčná skupina MAS HORNOHRAD

 

vyhlasuje

 

Výzvu č. 01/2019/OH na výber odborných hodnotitelov pre žiadosti o nenavrátný finančný príspevok.

 

Na základe požiadaviek uverejnených vo výzve môžete zasielať svoje žiadosti do 28. júna 2019.

 

Viac informácií nájdete v záložke Aktuálne výzvy.

 

Oznamujeme Vám, že dňa 29. 06. 2018 bola MAS HORNOHRAD schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

 

Názov projektu: Animačné náklady MAS HORNOHRAD v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD

 

Výška NFP: 52 910,00 EUR

 

Celkové oprávnené výdavky: 52 910,00 EUR 

 

Hlavný cieľ: Hlavným zámerom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou CLLD MAS HORNOHRAD a tým všestranný rozvoj územia prostredníctvom informačných aktivít a dostatočnej propagácie vykonávanej stratégie CLLD. Prínosom projektu bude propagácia a informovanie širokej verejnosti o území MAS, výsledkoch a výstupoch stratégie CLLD MAS HORNOHRAD, výmena informácií medzi miestnymi aktérmi s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe pre účely rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD, ako aj informačné akcie pre potenciálnych žiadateľov a širokú verejnosť zamerané na poskytovanie informácií pri príprave ŽoNFP a možnostiach podpory v rámci stratégie CLLD.

 

Trvanie projektu: 2/2019 – 12/2023

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou – Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

Logá

 

MAS HORNOHRAD prerozdelí v poltárskom regióne viac ako 2 milióny EUR

 

Občianskemu združeniu MAS HORNOHRAD sa po viacerých neúspechoch podarilo v roku 2017 získať finančné prostriedky z fondov EÚ vo výške 2 116 207 € určených na rozvoj územia, ktoré sa nachádza v severovýchodnej časti okresu Poltár. Získané finančné prostriedky poputujú miestnym podnikateľom, občianskym združeniam, obciam pôsobiacim na území MAS HORNOHRAD a mestu Poltár.

 

Viac o pripravovaných projektoch a rozdelení finančných prostriedkov sa dočítate TU. 

 

loga

 

 

Oznamujeme Vám, že dňa 19. 04. 2018 bola MAS HORNOHRAD schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

 

Názov projektu: Prevádzka MAS HORNOHRAD

 

Výška NFP: 117 811,52 EUR

Celkové oprávnené výdavky: 124 012,13 EUR 

 

Hlavný cieľ: Dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou MAS HORNOHRAD prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity. Prínosom realizácie projektu bude zriadenie kancelárie MAS a vytvorenie projektového tímu, ktorý bude zabezpečovať činnosti MAS, plnenie úloh a napĺňanie cieľov vyplývajúcich zo stratégie CLLD MAS HORNOHRAD. Implementácia stratégie CLLD MAS HORNOHRAD prostredníctvom opatrení PRV a IROP prispeje k podpore zamestnanosti a zvýšeniu konkurencieschopnosti podnikov na území MAS HORNOHRAD, a to vytváraním pracovných miest a podporou podnikania. Ďalším prínosom implementácie stratégie bude rozvoj verejnej infraštruktúry, verejných služieb a rozvoj cestovného ruchu zvyšovaním atraktívnosti územia.

Trvanie projektu: 3/2018 – 10/2019

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou – Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

 

 


 

 


Vyhľadávanie
Aktuálne informácie
Inquiry
Viete čo je MAS?
Áno
inq1inq2inq3 1683
Nie
inq1inq2inq3 1747
Celkom hlasovaní: 3430
banner
Užitočné