Vitajte na stránke MAS Hornohrad

Aktuálne nové informácie

Logá

 

 

MAS HORNOHRAD prerozdelí v poltárskom regióne viac ako 2 milióny EUR

 

Občianskemu združeniu MAS HORNOHRAD sa po viacerých neúspechoch podarilo v roku 2017 získať finančné prostriedky z fondov EÚ vo výške 2 116 207 € určených na rozvoj územia, ktoré sa nachádza v severovýchodnej časti okresu Poltár. Získané finančné prostriedky poputujú miestnym podnikateľom, občianskym združeniam, obciam pôsobiacim na území MAS HORNOHRAD a mestu Poltár.

 

Viac o pripravovaných projektoch a rozdelení finančných prostriedkov sa dočítate TU. 

 

loga

 

 

Oznamujeme Vám, že dňa 19. 04. 2018 bola MAS HORNOHRAD schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

 

Názov projektu: Prevádzka MAS HORNOHRAD

 

Výška NFP: 117 811,52 EUR

Celkové oprávnené výdavky: 124 012,13 EUR 

 

Hlavný cieľ: Dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou MAS HORNOHRAD prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity. Prínosom realizácie projektu bude zriadenie kancelárie MAS a vytvorenie projektového tímu, ktorý bude zabezpečovať činnosti MAS, plnenie úloh a napĺňanie cieľov vyplývajúcich zo stratégie CLLD MAS HORNOHRAD. Implementácia stratégie CLLD MAS HORNOHRAD prostredníctvom opatrení PRV a IROP prispeje k podpore zamestnanosti a zvýšeniu konkurencieschopnosti podnikov na území MAS HORNOHRAD, a to vytváraním pracovných miest a podporou podnikania. Ďalším prínosom implementácie stratégie bude rozvoj verejnej infraštruktúry, verejných služieb a rozvoj cestovného ruchu zvyšovaním atraktívnosti územia.

Trvanie projektu: 3/2018 – 10/2019

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou – Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

 

Kto sme a prečo sme vznikli... 

Občianske združenie MAS Hornohrad vzniklo na základe myšlienky zbližovať občanov, Našim cieľom je združovať všetkých, ktorí majú záujem o rozvoj svojho regiónu.

Naše občianske združenie sme si pomenovali názvom Miestna akčná skupina (MAS), nakoľko od jeho založenia (január 2008) fungujeme ako partnerstvo a pracujeme na princípoch prístupu Leader.

Pôsobí na území, ktoré sa nachádza v severovýchodnej časti  okresu Poltár vrátane mesta Poltár. Naše združenie je nevládne, nepolitické, nezávislé združenie a verejno-súkromné partnerstvo fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom je identifikovať a realizovať stratégiu rozvoja územia tvoreného katastrálnymi územiami obcí:

Poltár, Cinobaňa, Málinec, Veľká Ves, Krná, Rovňany, Uhorské, Ozdín, Hradište, České Brezovo, Mládzovo, Kalinovo, Breznička.

Rozlohou územia a počtom obyvateľov sa Občianske združenie zaraďuje medzi menšie MASky na Slovensku.

Členovia MASky majú sídlo alebo sídlo prevádzky na území mikroregiónu Hornohrad, Háj a mesta Poltár, spoločnými silami sa pokúšajú o rozvoj daného územia zdola nahor – sami chcú rozhodovať o tom akým smerom sa bude rozvoj územia uberať.

 

 


 

 


Vyhľadávanie
Aktuálne informácie
Inquiry
Viete čo je MAS?
Áno
inq1inq2inq3 1466
Nie
inq1inq2inq3 1505
Celkom hlasovaní: 2971
banner
Užitočné