Úvod»O nás

O nás

KTO SME A PREČO SME VZNIKLI

Občianske združenie MAS Hornohrad vzniklo na základe myšlienky zbližovať občanov, Našim cieľom je združovať všetkých, ktorí majú záujem o rozvoj svojho regiónu.

Naše občianske združenie sme si pomenovali názvom Miestna akčná skupina (MAS), nakoľko od jeho založenia (január 2008) fungujeme ako partnerstvo a pracujeme na princípoch prístupu Leader.

Pôsobí na území, ktoré sa nachádza v severovýchodnej časti  okresu Poltár vrátane mesta Poltár. Naše združenie je nevládne, nepolitické, nezávislé združenie a verejno-súkromné partnerstvo fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom je identifikovať a realizovať stratégiu rozvoja územia tvoreného katastrálnymi územiami obcí:

Poltár, Cinobaňa, Málinec, Veľká Ves, Krná, Rovňany, Uhorské, Ozdín, Hradište, České Brezovo, Mládzovo, Kalinovo, Breznička.

Rozlohou územia a počtom obyvateľov sa Občianske združenie zaraďuje medzi menšie MASky na Slovensku.

Členovia MASky majú sídlo alebo sídlo prevádzky na území mikroregiónu Hornohrad, Háj a mesta Poltár, spoločnými silami sa pokúšajú o rozvoj daného územia zdola nahor – sami chcú rozhodovať o tom akým smerom sa bude rozvoj územia uberať.

 

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY ÚZEMIA

 

 • POČET OBYVATEĽOV: 17 753
 • ROZLOHA ÚZEMIA: 354,8 km2
 • PODIEL POĽNOHOSPODÁRSKEJ Pôdy: 45%
 • STUPEŇ ZORNENIA: 53%
 • PODIEL LESNEJ PôDY: 49,6%
 • HUSTOTA: 50 obyvateľov na km2
 • POČET OBCÍ: 17
 • NAJVAČŠIA OBEC: okresné mesto POLTÁR - 5 835 obyv.
 • KOHÉZNE PÓLY RASTU: Cinobaňa, Kalinovo, Málinec
 • NAJMENŠIA OBEC: Krná - 56 obyvateľov
 • PRIEMERNÁ VEĽKOSŤ OBCE: 1044 obyvateľov
 • MIERA URBANIZÁCIE: 32,87
 • KATEGÓRIA OKRESU: zaostávajúci, výrazne vidiecky
 • MIERA NEZAMESTNANOSTI: 19,5%
 • PRIEMERNÝ MESAČNÝ PLAT: 13.331 Sk

 

AKO SA FORMOVALO NAŠE PARTNERSTVO

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­--------------------------------

História smerujúca k vytvoreniu verejno-súkromného partnerstva mala 4 vývojové, na seba nadväzujúce, fázy:

I. fáza - vznik, formovanie a budovanie kapacít mikroregiónov, 1999 - 2005

Hlavné míľniky:

máj 1999 - vznik MR Hornohrad

september 1999 - vznik MR Suchánska dolina

jún 2000 - vznik MR Háj

V tejto fáze sa sformovali základné štruktúry pre formovanie verejno-súkromného partnerstva a budovala sa ich inštitucionálna kapacita a zručnosti manažmentov.

II. fáza - zárodky spolupráce a formovania MAS, 2006 - jeseň 2007

Hlavné míľniky:

september 2006 - vytvorenie 1. spoločnej neformálnej pracovnej skupiny „Poltársko"

december 2006 - spracovanie spoločného zámeru (žiadosť o grant)

marec-september 2007 - vypracovanie auditu zdrojov územia

Od roku 2006 sa predstavitelia mikroregiónov začali zaoberať myšlienkou vytvorenia partnerstva a na jeseň sa vynikla prvá neformálna pracovná skupina a pracovný názov partnerstva, ktoré navonok zastupoval MR Hornohrad. V nasledujúcom roku boli zrealizované prieskumy územia formujúceho sa partnerstva. Bola to fáza hľadania partnerov, formovania územia a mapovania jeho potenciálu a zdrojov.

III. fáza - vymedzenie a príprava územia MAS,  jeseň 2007

Hlavné míľniky:

september 2007 - vymedzenie územia budúcej MAS

október 2007 - schválenie názvu a loga MAS

november - december 2007 - aktivizácia územia a prieskumy (podpora BBSK)

V tejto fáze pristúpila k spolupráci ďalšia obec, sformovalo presné vymedzenie územia budúcej MAS, schválil sa jej názov a logo, doplnili sa a ukončili prieskumy a audit zdrojov, zorganizovali sa ankety medi občanmi a uskutočnili sa stretnutia s jednotlivými záujmovými skupinami a prvé verejné stretnutia zástupcov jednotlivých sektorov -potenciálnych členov partnerstva.

  

IV. fáza - inštitucionalizácia a vypracovanie stratégie MAS - 2008

Hlavné míľniky:

december 2007 - zvolenie prípravného výboru

január 2008 - vypracovanie stanov a registrácia združenia

február 2008 - ustanovujúce zasadnutie a voľba orgánov MAS

jún 2008 - ukončenie analýz územia, schválenie vízie a priorít stratégia rozvoja

november 2008 - ukončenie návrhovej časti Integrovanej stratégie

V poslednej fáze bol dohodnutý kľúč zastúpenia sektorov, skonštituovaný prípravný výbor, inštitucionalizované partnerstvo a vypracovaná Integrovaná stratégia rozvoja územia.


2009

- podaná žiadosť o NFP z programu LEADER v prvom kole výziev PRV 2007 - 2013

2010- podaná žiadosť o NFP z programu LEADER v druhom kole výziev PRV 2007 - 2013

Vyhľadávanie
Aktuálne informácie
Inquiry
Viete čo je MAS?
Áno
inq1inq2inq3 1686
Nie
inq1inq2inq3 1752
Celkom hlasovaní: 3438
banner
Užitočné