Úvod»Stanovy MAS Hornohrad

Stanovy MAS Hornohrad

 
  - stiahni si stanovy vo formáte PDF - 

     - dodatok č. 1 -

     - dodatok č. 2 -

     - dodatok č. 3 -

 

 

Stanovy združenia

–––––––––––––––––––––––-

 

§ 1

Názov a sídlo združenia

1) Názov občianskeho združenia je MAS HORNOHRAD.
2) Občianske združenie MAS HORNOHRAD je verejno-súkromným partnerstvom a je založené a registrované podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov  v znení neskorších predpisov.
3)Sídlom združenia je Námestie SNP 474/1, 985 26 Málinec.
4) MAS HORNOHRAD je verejno – súkromné partnerstvo, ktoré je zoskupením predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv.

 

 §2

Poslanie, ciele a zameranie  činnosti združenia

1) Poslanie združenia

 Poslaním združenia je aktívnou spoluprácou občanov,  subjektov a inštitúcií realizovať aktivity na podporu  trvalo udržateľného socio-ekonomického, environmentálneho a kultúrneho  rozvoja vidieka územia miestnej akčnej skupiny  HORNOHRAD, ktoré sú v súlade  s rozvojovým   dokumentom územia pripravovaným za širokej účasti  subjektov.

 2) Ciele združenia

 Cieľom občianskeho združenia MAS HORNOHRAD je spoluprácou fyzických a právnických osôb  napomáhať  rozvoju  vidieka  územia   miestnej akčnej skupiny HORNOHRAD vo všetkých oblastiach hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho, spoločenského, duchovného a športového života a všetkých ekonomických a sociálnych skupín jeho obyvateľov.

Občianske združenie  bude v spolupráci  s ostatnými subjektami prostredníctvom svojich aktivít v uvedených oblastiach prispievať k všestrannému rozvoju územia, k zvýšeniu jeho konkurencieschopnosti a životnej úrovne jeho obyvateľov, na základe znalosti územia, jeho potrieb, podmienok, zdrojov a potenciálov.

   K napĺňaniu  cieľov je občianske združenie otvorené spolupráci so subjektami mimo územia miestnej akčnej skupiny HORNOHRAD a môže vstupovať do spolupráce   s podobnými združeniami v tuzemsku a v zahraničí alebo do vyšších obdobných združení za účelom obhajovania, riešenia a presadzovania spoločných záujmov a potrieb.

 

3) Činnosť združenia sledujúc stanovené ciele je zameraná najmä na:

a)    Implementáciu stratégie miestneho rozvoja (ďalej len „stratégia“)

b)    zabezpečenie spolupráce medzi subjektami  územia MAS HORNOHRAD, a to: samosprávou, štátnou správou, občianskymi, spoločenskými a záujmovými združeniami, podnikateľským sektorom a občanmi vo forme verejno-súkromného partnerstva,

c)     spoluprácu a koordináciu s Partnerstvom sociálnej inklúzie okresu Poltár v procese  implementácie aktivít  a princípov Fondu sociálneho rozvoja a sociálnej inklúzie na úrovni lokalít, ako aj spoluprácu a koordináciu s inými miestnymi a regionálnymi združeniami  v oblastiach vidieka a vidieckeho cestovného ruchu,

d)    organizovanie a realizovanie vzdelávacích, výchovných, školiacich a rekvalifikačných programov, ktorých zameranie bude korešpondovať s potrebami územia a ktorých  cieľom je dať šancu  najmä tým skupinám, ktoré majú problém uplatniť sa  na trhu práce. Súčasťou  týchto vzdelávacích programov  bude ďalšie zvyšovanie si kvalifikácie v tých oblastiach, ktoré budú pre územie regiónu potrebné. Aktivity združenia budú v súlade s už prijatými dokumentmi  ako na národnej, tak i medzinárodnej úrovni,

e)    príprava, spracovávanie projektov, podávanie žiadostí a realizácia  projektov, kde žiadateľom  bude samé združenie, za účelom získavania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, ako aj  iných zdrojov regiónu,

f)     pomoc pri príprave a realizácii projektov iným subjektom, ktoré o to združenie požiadajú,

g)    tvorbu rozvojových plánov územia, ich aktualizáciu, monitoring a evaluáciu,

h)    realizáciu a manažment stratégie  rozvoja územia a podpornými programami EÚ,

i)      príprava výziev  a hodnotenie a výber projektov na realizáciu  stratégie rozvoja  územia, 

j)     realizácia   a podpora aktivít a v oblasti kultúry, vzdelávania, životného  prostredia, cestovného ruchu, informovanosti obyvateľov, medzi regionálnej  a medzinárodnej spolupráce a iných oblastiach  podporujúcich trvalo udržateľný rozvoj územia,

k)    združovanie prostriedkov a vytváranie fondov a zdrojov pre zabezpečenie činnosti aktivít združenia,

l)      propagáciu územia, jeho subjektov a produktov, ako aj členov združenia na Slovensku i v zahraničí.

Činnosť združenia, v záujme zabezpečenie svojich cieľov a poslania má nielen lokálnu, ale aj celoslovenskú a medzinárodnú pôsobnosť.

 

§3

Vznik a zánik členstva

1) Členmi združenia môžu byť fyzické osoby po dovŕšení  16 rokov a právnické osoby, ktoré súhlasia s cieľmi združenia a jeho stanovami. U členov, ktorí ešte nedovŕšili plnoletosť, sa na právne úkony vyžaduje súhlas zákonného zástupcu. Členom združenia sa môže stať len fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pôsobí na území MAS HORNOHRAD, tzn. má trvalý resp. prechodný pobyt na území MAS HORNOHRAD (týka sa fyzickej osoby) alebo sídlo, resp. prevádzku MAS HORNOHRAD a má na tomto území pôsobnosť (týka sa právnickej osoby).

2) O prijatí za člena rozhoduje  na základe písomnej prihlášky správna rada.

3) Členstvo, v prípade rozhodnutia o prijatí za člena podľa predchádzajúceho odseku, vzniká dňom zaplatenia zápisného a členského príspevku.

4) Členstvo v združení zaniká:

a)    neuhradením členského príspevku v stanovenej lehote,

b)    smrťou   fyzickej , resp. zánikom právnickej osoby, ktorá je členom,

c)     vylúčením, ak sa člen dopustil konania, ktoré je v rozpore so stanovami združenia,

d)    vystúpením člena,

e)    zánikom združenia.

5) Pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak, nevzniknú  členovi z titulu zániku členstva nijaké majetkové nároky voči združeniu.

 
 

§4

Práva a povinnosti členov

 1) Členovia majú právo  najmä:

a)    podieľať sa na činnosti združenia,

b)    voliť a po dovŕšení 18 roku života, byť volení do orgánov združenia,

c)    obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,

d)    byť informovaní o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia,

e)    nazerať do stanov, organizačných poriadkov, vnútorných smerníc a poriadkov a do zápisníc a robiť si z nich výpisy a odpisy,

f)    za podmienok stanovených združením využívať všetky zariadenia združenia,

g)    aktívne sa zúčastňovať na všetkých podujatiach organizovaných združením.

2) Povinnosťou členov je najmä:

a)    dodržiavať stanovy združenia,

b)    plniť a podriadiť sa rozhodnutiam orgánov združenia,

c)    platiť členské  príspevky s minimálne určenej  výške, stanoveným spôsobom a v stanovenom čase,

d)    aktívne sa podieľať na činnosti združenia a propagovať jeho ciele

e)    podieľať sa na zveľaďovaní majetku združenia a chrániť  jeho hodnoty.

 

§5

Orgány združenia

 Orgánmi združenia sú:

 

a)    Valné zhromaždenie

b)    Správna rada

c)     Predseda združenia( v ďalšom len „predseda“)

d)    Manažment združenia (v ďalšom len „Manažment MAS“)

e)    Dozorná rada

f)     Výberová komisia MAS

g)    Monitorovací výbor MAS

 

 

§6

Valné zhromaždenie

1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Je tvorené všetkými členmi združenia.

2) Valné zhromaždenie najmä:

a)    schvaľuje, mení a dopĺňa stanovy združenia,

b)    volí spomedzi seba členov správnej rady a jej náhradníkov,

c)     schvaľuje  predsedu a manažment MAS HORNOHRAD na návrh správnej rady,

d)    volí a odvoláva členov  a náhradníkov dozornej rady,

e)    rozhoduje o pomernom zastúpení  zloženia správnej rady a dozornej rady,

f)     rozhoduje o vylúčení člena zo združenia a o odvolení člena správnej rady     a predsedu,

g)    schvaľuje plán činnosti združenia a výročnú správu,

h)    schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia,

i)      rozhoduje  o výške zápisného a o minimálnej  výške členského príspevku a o spôsobe a čase ich zaplatenia,

j)     rozhoduje o vstupe do výhradného partnerstva s inštitúciami a podmienkach partnerstva,

k)    rozhoduje o dobrovoľnom  rozpustení združenia a o jeho zlúčení s iným združením,

l)      rozhoduje o uzavretí , resp. o vypovedaní zmluvy o súčinnosti s iným združením,

m)   schvaľuje odmenu pre manažment vo výške navrhnutej správnou radou,

n)    určuje, v ktorých prípadoch a v akej výške prináleží členom rady odmena,

o)    schvaľuje stratégiu a jej aktualizáciu,

p)    schvaľuje interné predpisy združenia.

3) Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie aj o záležitostiach, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov združenia.

4) Valné zhromaždenie zvoláva správna rada podľa potreby, najmenej však raz za do roka.

5) Správna rada  zvolá zhromaždenie vždy, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov združenia alebo dozorná rada. Pokiaľ tak správna rada  neučiní do jedného mesiaca do doručenia ich žiadosti, sú členovia, resp. dozorná rada oprávnení zvolať ho sami.

6) Fyzická osoba, ktorá je členom, zúčastňuje sa na rokovaní a hlasovaní valného zhromaždenia osobne alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva.

7) Právnickú osobu, ktorá je členom združenia, zastupuje na rokovaní a hlasovaní valného zhromaždenia fyzická osoba, ktorá je členom štatutárneho orgán u takejto právnickej osoby, prípadne iná fyzická osoba, ktorá je písomne  splnomocnená členom štatutárneho orgánu takejto právnickej osoby ( v ďalšom len „delegát“).  

8) Na valnom zhromaždení sa môžu zúčastniť aj iní zástupcovia právnickej osoby, ale nemajú hlasovacie právo. Majú však právo diskutovať a vznášať pripomienky a námety.

9) Valné zhromaždenia je schopné uznášania, ak je prítomná aspoň polovica  všetkých členov.

10) Valné zhromaždenie rozhoduje  nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, pričom každý  z členov má jeden hlas. Pri rovnosti  hlasov rozhoduje  hlas predsedajúceho.

11) Termín a program valného zhromaždenia treba oznámiť všetkým členom najmenej 10 pracovných dní predo dňom jeho konania, a to  písomnou pozvánku zaslanou klasickou resp. e-mailovou poštou.

12) O priebehu rokovania valného zhromaždenia a o hlasovaniach sa vyhotovujú zápisnice podpísané zapisovateľom, predsedajúcim a predsedom dozornej rady, pokiaľ sa rokovania, resp. hlasovania valného zhromaždenia zúčastnil, zapisovateľa a predsedajúceho zvolia spomedzi seba prítomní členovia pre potreby každého jednotlivého zasadnutia zhromaždenia.

 

§7

Správna rada

1) Správna rada je rozhodovacím, riadiacim a správnym orgánom združenia a za svoju činnosť zodpovedá  valnému zhromaždeniu

2) Volebné obdobie správnej rady je trojročné a správna rada riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

3) Správna rada najmä:

a)   volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu,

b)   predkladá valnému zhromaždeniu výročnú správu, správu o hospodárení, plán činnosti a návrh rozpočtu,

c)   zabezpečuje činnosť združenia a realizáciu rozhodnutí valného zhromaždenia,

d)   zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia a pripravuje základné materiály na tieto rokovania,

e)   archivuje zápisnice a uznesenia a vedie evidenciu členov,

f)    vypracováva plán činnosti  združenia, výročnú správu návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,

g)   rozhoduje  o prijatí fyzickej, alebo právnickej osoby za člena združenia,

h)   rozhoduje o veciach uvedených v  § 6 odseku 2 písmena g) až i), pokiaľ sa valné zhromaždenie nezíde ani do troch mesiacov  odo dňa, na ktorý bolo riadne zvolané za týmto účelom. Na takéto rozhodnutie je potrebný trojpätinový súhlas hlasov všetkých jej členov.

i)     zriaďuje manažment MAS HORNOHRAD, menuje a odvoláva manažéra MAS HORNOHRAD a zodpovedá za pracovnú náplň a činnosť  manažmentu MAS HORNOHRAD,

j)    schvaľuje poradné orgány správnej rady a jej členov aj z radov nečlenov združenia,

k)   schvaľuje organizačný poriadok manažmentu a vykonávacie smernice poradných orgánov rady,

l)     voľbou ustanovuje likvidátora pre potreby dobrovoľného  rozpustenia združenia a určuje jeho odmenu,

m) dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých svojich členov navrhuje odmenu   pre manažment MAS HORNOHRAD, ako aj pre ďalších členov rady na základe návrhu predsedu správnej rady,

n)   zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie CLLD a jej aktualizáciu,

o)   zriadi výberovú komisiu MAS HORNOHRAD a monitorovací výbor MAS HORNOHRAD,

p)   zabezpečuje výber hodnotiteľov a spôsob ich priradenia k jednotlivým žiadostiam o nenávratný finančný príspevok,

q)   vedie zoznam hodnotiteľov,

r)    vymenúva a odvoláva členov monitorovacieho výboru,

s)   volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS HORNOHRAD a schvaľuje jej štatút,

t)    zriaďuje kanceláriu MAS HORNOHRAD na zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov ako aj manažovanie činnosti MAS HORNOHRAD a realizáciu úloh združenia.

4) Správna rada sa schádza podľa potreby. Zasadnutia rady zvoláva a vedie predseda. Termín a program zasadnutia správnej rady oznámi predseda všetkým jej členom najmenej 10 pracovných dní pred dňom zasadnutia.

5) Predseda zvoláva správnu radu najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti vždy, ak o to požiada tretina jej členov alebo dozorná rada, v opačnom prípade sú členovia správnej rady, resp. dozorná rada oprávnení túto zvolať sami.

6) Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.    Správna rada rozhoduje  nadpolovičnou väčšinou hlasov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu správnej rady.

7) Právnickú osobu, ktorá je členom správnej rady, zastupuje na zasadnutí a hlasovaní správnej rady jej delegát.

8) O priebehu zasadnutia správnej rady a o jej hlasovaniach sa vyhotovujú zápisnice podpísané všetkými prítomnými členmi  správnej rady. Každý člen správnej rady má  právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť.

9) Správna rada má najmenej troch členov volených na obdobie troch rokov; počet členov správnej rady je spravidla nepárny. V správnej rade  musia byť paritne zastúpení predstavitelia verejného a súkromného  a občianskeho sektoru. Počet členov správnej rady  zastupujúcich verejný sektor musí byť menší než polovica.

10) Pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak, platí, že členstvo v správnej rade je funkcia dobrovoľná a neplatená. Člen správnej rady  má však právo na náhradu preukázaných výdavkov, ktoré mu pri výkone tejto funkcie vznikli.

11) Členstvo v správnej rade je nezlučiteľné s funkciou člena dozornej rady.

12) Členstvo v správnej rade zaniká:

a)  zánikom  členstva v združení,

b)  uplynutím funkčného obdobia,

c)  odstúpením; dňom doručenia  písomného oznámenia o odstúpení správnej rade,

d)  stratou spôsobilosti člena správnej rady  na právne úkony, resp. obmedzením jeho spôsobilosti na právne úkony,

e)  odvolaním, a to dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o odvolaní, valné zhromaždenia môže člena správnej rady odvolať z dôvodov, pre ktoré je oprávnené podľa týchto stanov vylúčiť člena zo združenia,

f)   zánikom mandátu z dôvodov nezáujmu člena správnej rady  o prácu v rade, za ktorú sa považuje neospravedlnená neúčasť na troch po sebe idúcich zasadnutiach.

13) Na uvoľnené miesto člena správnej rady nastupuje náhradník kooptovaný správnou radou, ktorý bol zvolený na uplynulom valnom zhromaždení za príslušný sektor.

 

14) V záujme dosiahnutia cieľa a na zabezpečenie činnosti združenia môže správna rada, s dodatočným  súhlasom valného zhromaždenia, o ktorý je povinná  požiadať na jeho najbližšom zasadaní, zriaďovať iné a pomocné orgány, rozhodovať o uzatváraní pracovných zmlúv, zmlúv o vykonaní práce a zmlúv o pracovnej činnosti a uplatňovať práva a plniť si povinnosti vyplývajúce z takto vzniknutých pracovnoprávnych vzťahov.

 

 

§8

Predseda

1) Predseda je štatutárnym orgánom združenia, ktorý koná a podpisuje v mene združenia. V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje a jeho povinnosti plní podpredseda.

2) Predseda zvoláva a vedie zasadnutia správnej rady, pripravuje jej program, koná v jej mene a zodpovedá za jej činnosť.

3) Predseda riadi, usmerňuje a kontroluje  činnosť manažmentu MAS medzi zasadnutiami správnej rady.

4) Volebné obdobie predsedu a podpredsedu je trojročné.

5) V otázkach týkajúcich sa vzťahov medzi združením a predsedom, ktoré nie sú v stanovách výslovne upravené, platí, že na tento vzťah sa obdobne používajú ustanovenia  Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve s tým, že sa výslovne  vylučuje aplikácia § 568 ods. 3,4 Obchodného zákonníka, pričom v postavení mandanta sa nachádza správna rada, pokiaľ do práv a povinností mandanta nevstúpi na základe svojho rozhodnutia valné zhromaždenie.

 

§9

Manažment MAS

1) Manažment MAS HORNOHRAD je výkonným orgánom združenia, menovaný správnou radou a schvaľovaný valným zhromaždením.

2) Manažér MAS HORNOHRAD sa zúčastňuje na rokovaniach správnej rady  s hlasom poradným a zabezpečuje plnenie úloh a uznesení správnej rady a obsahovo pripravuje materiály a na jej rokovania.

3) Manažment MAS HORNOHRAD zabezpečuje  najmä:

a)    každodennú implementáciu rozvojovej stratégie združenia,

b)    monitoring a hodnotenie postupu realizácie stratégie združenia, ako aj jednotlivých podporených projektov v území MAS HORNOHRAD,

c)    prípravu a realizáciu ďalších rozvojových projektov v súlade so stratégiou združenia v spolupráci so správnou radou a jej poradnými orgánmi,

d)    vyhľadáva partnerov a spolupracuje s tuzemskými a zahraničnými subjektami,

e)    administratívne a účtovné práce,

f)    informovanosť verejnosti a harmonogram výziev na podávanie žiadosti,

g)    propagáciu miestnej akčnej skupiny  správu a aktualizáciu web stránky,

h)    organizovanie školení, informačných, poznávacích a vzdelávacích aktivít pre  členov združenia a občanov územia,

i)     vyhľadávanie inovatívnych projektov v prospech rozvoja územia,

j)     získavanie  nových členov a žiadateľov o podporu,

k)    poradenstvo pri príprave projektov a spracovaní žiadostí.

4) Kancelária MAS HORNOHRAD pracuje na základe pracovného a organizačného poriadku schváleného správnou radou.

5) Administratívu a realizáciu úloh združenia zabezpečujú zamestnanci MAS HORNOHRAD, ktorí môžu byť členmi len najvyššieho orgánu.

 

 

§10

Dozorná rada

1) Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Má troch členov, pričom každý z nich je volený ako zástupca jedného z troch sektorov – verejného, občianskeho a podnikateľského.

2) Funkčné obdobie dozornej rady je štvorročné. Dozorná rada si spomedzi seba volí predsedu, ktorý ju zastupuje navonok.

3) Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch združenia, okrem členstva vo valnom zhromaždení.

4) Dozorná rada je oprávnená nahliadať do všetkých záznamov a dokladov, týkajúcich sa činnosti združenia kontrolovať hospodárenie združenia, kontrolovať, či účtovné záznamy sú vedené v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť združenia uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito stanovami.

        Dozorná rada najmä:

a)    preveruje plnenie plánu činnosti združenia, výročnú správu, návrh rozpočtu združenia a správu o hospodárení  združenia,

b)    kontroluje  vedenie účtovných kníh  a iných dokladov najmenej dvakrát ročne,

c)     upozorňuje správnu radu, resp. valné zhromaždenie na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,

d)    môže požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, ak si to vyžaduje záujem združenia, pokiaľ tak učiní, je povinnosťou správnej rady valné zhromaždenie zvolať,

e)    kontroluje  správnosť a včasnosť platených členských príspevkov,

f)     prejednáva a rieši sťažnosti členov.

5) Členovia dozornej rady  majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach a hlasovaniach správnej rady s poradným hlasom.

6) Funkcia člena dozornej rady je dobrovoľná a neplatená, každý člen dozornej rady má právo na  náhradu preukázateľných výdavkov, ktoré mu pri jeho výkone  funkcie vznikli.

7) Pred uplynutím funkčného  obdobia môže byť člen dozornej rady odvolaný zo svojej funkcie iba z dôvodov, pre ktoré je možné v zmysle týchto stanov vylúčiť člena.

8) Pri odvolaní, respektíve odstúpení člena dozornej rady nastupuje na jeho miesto náhradník zvolený na  valnom zhromaždení za príslušný sektor.

 

§11

VÝBEROVÁ KOMISIA MAS

1) Výberovú komisiu zriaďuje správna rada v prípade implementácie stratégie alebo iných programov a projektov na základe princípu LEADER/CLLD.

2) Výberová komisia MAS vyberá projekty. Zloženie členov musí odrážať požiadavku v zmysle Nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, teda musí byť zabezpečené, aby aspoň 50 % hlasov rozhodnutí o výbere patrilo partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy, zároveň musí byť umožnený výber písomným konaním.

3) Výberová komisia má minimálne troch členov. Počet členov musí byť vždy nepárny. MAS môže okrem riadnych členov menovať aj náhradníkov členov výberovej komisie.

4) Spôsob voľby, odvolania, výber členov výberovej komisie MAS a vykonávané činnosti sú stanovené v stratégii CLLD.

5) Člen výberovej komisie nemusí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS. Pre jednu výzvu bude stanovená jedna výberová komisia.

6) Výkonný orgán MAS menuje vždy novú výberovú komisiu pre každú výzvu, pričom jednotliví členovia sa môžu opakovať. V rámci jednej výzvy môže byť menovaná len jedna výberová komisia na celú výzvu, výnimkou môže byť len výmena členov z opodstatnených dôvodov. Opodstatnenými dôvodmi sú najmä konflikt záujmov, úmrtie člena výberovej komisie, jeho dlhodobá pracovná neschopnosť alebo nečinnosť a pod.

7) Organizačnú štruktúru, činnosť, voľby a priebeh rokovaní Výberovej komisie MAS upravuje Štatút Výberovej komisie MAS.

 
 

§12

MONITOROVACÍ VÝBOR MAS

1) Monitorovací výborzriaďuje správna rada v prípade implementácie stratégie alebo iných programov a projektov na základe princípu LEADER/CLLD.

2) Monitorovací výbor MAS je kontrolným orgánom, ktorý vykonáva najmä hodnotenie a kontrolu realizácie projektov v rámci stratégie, pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie a pod.

3) Monitorovací výbor MAS na svojom prvom zasadnutí stanoví rozsah činnosti. Rozsah činnosti Monitorovacieho výboru MAS podlieha schváleniu správnou radou.

4) Organizačnú štruktúru, činnosť, voľby a priebeh rokovaní Monitorovacieho výboru MAS upravuje Štatút Výberovej komisie MAS.

 

§13

Hospodárenie združenia

1) Základné zásady hospodárenia s majetkom združenia sa upravujú všeobecne záväznými predpismi, s podrobnosťami a výnimkami upravenými týmito stanovami a osobitnými pravidlami hospodárenia, ktoré schvaľuje valné zhromaždenia.

2) Majetok združenia musí byť spravovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zásadami riadneho hospodárenia a v súlade s dobrými mravmi.

3) Majetkom združenia sú najmä:

a)    zápisné a členské príspevky,

b)    granty, dotácie, dary a príspevky od právnických a fyzických osôb,

c)     výnosy verejných zbierok,

d)    dedičstvo,

e)    príjmy z vlastnej činnosti združenia,

f)     výnosy z organizovania akcií za účelom dosiahnutia cieľ činnosti združenia,

g)    príjmy z vlastnej činnosti združenia,

h)    výnosy z organizovania akcií realizovaných za účelom dosiahnutia  cieľ činnosti združenia,

i)      úroky vkladov v bankách,

j)     výnosy z cenných papierov,

k)    príjmy z prenájmu majetku združenia.

4) Všetky peňažné prostriedky združenia sa ukladajú na samostatný účet, zriadený na tento účel v peňažnom ústave, určenom radou združenia. Ako majiteľ účtu bude vedené združenie.

5) Majetok združenia môže byť použitý výlučne na:

a) podporu a realizáciu cieľ a predmetu združenia, uvedených v týchto stanovách,

b) výdavky vzniknuté v súvislosti s organizáciou a správou združenia.

6) V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže občianske združenia vykonávať doplnkovú podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečením cieľov a poslania organizácie za účelom trvalej udržateľnosti organizácie.

7)  Za hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá správna rada.

 

§14

Zánik združenia

1) Združenie  zaniká:

a)   právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v deň jeho doručenia,

b)   dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s inými združeniami na základe rozhodnutia  valného zhromaždenia v deň prijatia uznesenia.

2) V prípade zániku  združenia dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, vymenuje valné zhromaždenie likvidátora, ktorý zabezpečí majetkové a právne vyrovnanie všetkých záväzkov a pohľadávok.

3) Likvidačný zostatok možno použiť výlučne na všeobecne prospešné ciele a aktivity. V prípade jeho prevodu, jeho nadobúdateľom nesmie byť osoba prevádzkujúca podnikateľskú činnosť.

 

§15

Záverečné ustanovenia

1) Tieto stanovy boli schválené Valným zhromaždením dňa 21.01.2016 a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

2) Stanovy registrované dňa 18.04.2013 strácajú platnosť dňom registrácie týchto stanov na Ministerstve vnútra SR.

 


Dodatok č. 1

 

k stanovám občianskeho združenia MAS HORNOHRAD vzatým na vedomie Ministerstvom vnútra  SR dňa 04.02.2016  pod č. VVS/1-900/90-31515-2

 

Na základe uznesenia valného zhromaždenia dňa 31.05.2017 sa mení text stanov takto:

 

(pôvodný text)

§ 1 

4) MAS HORNOHRAD je verejno – súkromné partnerstvo, ktoré je zoskupením predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv.

 

na (nový text)

§ 1 

4) MAS HORNOHRAD je verejno – súkromné partnerstvo, ktoré je zoskupením predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv. Orgány MAS, ktoré majú rozhodovaciu právomoc musia podmienku v zmysle predchádzajúcej vety dodržiavať pri zložení daného orgánu a pri plnení úloh, ktoré súvisia s CLLD/LEADER a  počas celej implementácie stratégie CLLD.

 5) Na splnenie podmienky podľa bodu 4) § 1 záujmovými skupinami sú:

         a) záujmová skupina verejného sektora (ďalej „ZSVS“)

         b) záujmová skupina podnikateľského sektora (ďalej „ZSPS“)

         c) záujmová skupina občianskeho sektora (ďalej „ZSOS“)

Členstvo v jednej záujmovej skupine je nezlučiteľné s členstvom v inej záujmovej skupine.

Záujmová skupina verejného sektora je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách zastúpená:

a) subjekty ústrednej správy:

- štátne rozpočtové organizácie

- štátne príspevkové organizácie

- verejné vysoké školy

- iné subjekty, ktoré sú zapísané v registri organizácií vedených Štatistickým úradom SR podľa §19 až §21 zákona o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

b) subjekty územnej samosprávy

- obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie

- vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie

c) združenia právnických osôb zo sektora verejnej správy, pričom všetci členovia združenia sú zo sektora verejnej správy

Záujmová skupina podnikateľského sektora je zastúpená:

a) podnikatelia v zmysle §2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

b) právnické osoby združujúce podnikateľov a ich záujmy

Záujmová skupina občianskeho sektora je zastúpená, napr.

         a) občianske združenia, spolky, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

         b)  občan

         c) ostatné neprofesijné záujmové združenia, napr. neprofesijné združenia

         d) a iné.

 6) Vyváženosť rozloženia členskej základne združenia musí byť zabezpečená tak, aby aspoň 40% obcí v združení mala zastúpenie aspoň 1 členom z občianskeho alebo z podnikateľského sektora podľa bodu 5) §1.

 

(pôvodný text)

 §2

3)   Činnosť združenia sledujúc stanovené ciele je zameraná najmä na:

a)    Implementáciu stratégie miestneho rozvoja (ďalej len „stratégia“)

b)    zabezpečenie spolupráce medzi subjektami  územia MAS HORNOHRAD, a to: samosprávou, štátnou správou, občianskymi, spoločenskými a záujmovými združeniami, podnikateľským sektorom a občanmi vo forme verejno-súkromného partnerstva,

c)     spoluprácu a koordináciu s Partnerstvom sociálnej inklúzie okresu Poltár v procese  implementácie aktivít  a princípov Fondu sociálneho rozvoja a sociálnej inklúzie na úrovni lokalít, ako aj spoluprácu a koordináciu s inými miestnymi a regionálnymi združeniami  v oblastiach vidieka a vidieckeho cestovného ruchu,

d)    organizovanie a realizovanie vzdelávacích, výchovných, školiacich a rekvalifikačných programov, ktorých zameranie bude korešpondovať s potrebami územia a ktorých  cieľom je dať šancu  najmä tým skupinám, ktoré majú problém uplatniť sa  na trhu práce. Súčasťou  týchto vzdelávacích programov  bude ďalšie zvyšovanie si kvalifikácie v tých oblastiach, ktoré budú pre územie regiónu potrebné. Aktivity združenia budú v súlade s už prijatými dokumentmi  ako na národnej, tak i medzinárodnej úrovni,

e)    príprava, spracovávanie projektov, podávanie žiadostí a realizácia  projektov, kde žiadateľom  bude samé združenie, za účelom získavania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, ako aj  iných zdrojov regiónu,

f)     pomoc pri príprave a realizácii projektov iným subjektom, ktoré o to združenie požiadajú,

g)    tvorbu rozvojových plánov územia, ich aktualizáciu, monitoring a evaluáciu,

h)    realizáciu a manažment stratégie  rozvoja územia a podpornými programami EÚ,

i)      príprava výziev  a hodnotenie a výber projektov na realizáciu  stratégie rozvoja  územia, 

j)     realizácia   a podpora aktivít a v oblasti kultúry, vzdelávania, životného  prostredia, cestovného ruchu, informovanosti obyvateľov, medzi regionálnej  a medzinárodnej spolupráce a iných oblastiach  podporujúcich trvalo udržateľný rozvoj územia,

k)    združovanie prostriedkov a vytváranie fondov a zdrojov pre zabezpečenie činnosti aktivít združenia,

l)      propagáciu územia, jeho subjektov a produktov, ako aj členov združenia na Slovensku i v zahraničí.

Činnosť združenia, v záujme zabezpečenie svojich cieľov a poslania má nielen lokálnu, ale aj celoslovenskú a medzinárodnú pôsobnosť.

 

na (nový text)

 §2

3)   Činnosť združenia sledujúc stanovené ciele je zameraná najmä na:

 

 1. Vypracovanie, implementáciu a monitoring stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej len „stratégia“)
 2. zabezpečenie spolupráce medzi subjektami  územia MAS HORNOHRAD, a to: samosprávou, štátnou správou, občianskymi, spoločenskými a záujmovými združeniami, podnikateľským sektorom a občanmi vo forme verejno-súkromného partnerstva,
 3. spoluprácu a koordináciu s Partnerstvom sociálnej inklúzie okresu Poltár v procese  implementácie aktivít  a princípov Fondu sociálneho rozvoja a sociálnej inklúzie na úrovni lokalít, ako aj spoluprácu a koordináciu s inými miestnymi a regionálnymi združeniami  v oblastiach vidieka a vidieckeho cestovného ruchu,
 4. organizovanie a realizovanie vzdelávacích, výchovných, školiacich a rekvalifikačných programov, ktorých zameranie bude korešpondovať s potrebami územia a ktorých  cieľom je dať šancu  najmä tým skupinám, ktoré majú problém uplatniť sa  na trhu práce. Súčasťou  týchto vzdelávacích programov  bude ďalšie zvyšovanie si kvalifikácie v tých oblastiach, ktoré budú pre územie regiónu potrebné. Aktivity združenia budú v súlade s už prijatými dokumentmi  ako na národnej, tak i medzinárodnej úrovni,
 5. príprava, spracovávanie projektov, podávanie žiadostí a realizácia  projektov, kde žiadateľom  bude samé združenie, za účelom získavania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, ako aj  iných zdrojov regiónu,
 6. pomoc pri príprave a realizácii projektov iným subjektom, ktoré o to združenie požiadajú,
 7. tvorbu rozvojových plánov územia, ich aktualizáciu, monitoring a evaluáciu,
 8. realizáciu a manažment stratégie  rozvoja územia a podpornými programami EÚ,
 9. príprava výziev  a hodnotenie a výber projektov na realizáciu  stratégie rozvoja  územia, 
 10. realizácia   a podpora aktivít a v oblasti kultúry, vzdelávania, životného  prostredia, cestovného ruchu, informovanosti obyvateľov, medzi regionálnej  a medzinárodnej spolupráce a iných oblastiach  podporujúcich trvalo udržateľný rozvoj územia,
 11. združovanie prostriedkov a vytváranie fondov a zdrojov pre zabezpečenie činnosti aktivít združenia,
 12. propagáciu územia, jeho subjektov a produktov, ako aj členov združenia na Slovensku i v zahraničí.

Činnosť združenia, v záujme zabezpečenie svojich cieľov a poslania má nielen lokálnu, ale aj celoslovenskú a medzinárodnú pôsobnosť.

 

(pôvodný text)

§ 3

Vznik a zánik členstva

1)     Členmi združenia môžu byť fyzické osoby po dovŕšení  16 rokov a právnické osoby, ktoré súhlasia s cieľmi združenia a jeho stanovami. U členov, ktorí ešte nedovŕšili plnoletosť, sa na právne úkony vyžaduje súhlas zákonného zástupcu. Členom združenia sa môže stať len fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pôsobí na území MAS HORNOHRAD, tzn. má trvalý resp. prechodný pobyt na území MAS HORNOHRAD (týka sa fyzickej osoby) alebo sídlo, resp. prevádzku MAS HORNOHRAD a má na tomto území pôsobnosť (týka sa právnickej osoby).

2) O prijatí za člena rozhoduje  na základe písomnej prihlášky správna rada.

3) Členstvo, v prípade rozhodnutia o prijatí za člena podľa predchádzajúceho odseku, vzniká dňom zaplatenia zápisného a členského príspevku.

4) Členstvo v združení zaniká:

 1. neuhradením členského príspevku v stanovenej lehote,
 2. smrťou   fyzickej , resp. zánikom právnickej osoby, ktorá je členom,
 3. vylúčením, ak sa člen dopustil konania, ktoré je v rozpore so stanovami združenia,
 4. vystúpením člena,
 5. zánikom združenia.

 5) Pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak, nevzniknú  členovi z titulu zániku členstva nijaké majetkové nároky voči združeniu.

 

na (nový text)

§ 3

Vznik a zánik členstva

 1) Členmi združenia môžu byť fyzické osoby po dovŕšení  16 rokov a právnické osoby, ktoré súhlasia s cieľmi združenia a jeho stanovami. U členov, ktorí ešte nedovŕšili plnoletosť, sa na právne úkony vyžaduje súhlas zákonného zástupcu. Členom združenia sa môže stať len fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pôsobí na území MAS HORNOHRAD, tzn. má trvalý resp. prechodný pobyt na území MAS HORNOHRAD (týka sa fyzickej osoby) alebo sídlo, resp. prevádzku MAS HORNOHRAD a má na tomto území pôsobnosť (týka sa právnickej osoby).

2) Právnická osoba ako člen združenia musí určiť fyzickú osobu, ktorá ju bude zastupovať v orgánoch združenia, a to na základe písomného plnomocenstva.

3) V rámci štruktúry orgánov združenia, nominovaná osoba v jednotlivých orgánoch nesmie byť zástupcom dvoch a viac záujmových skupín.

4) O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky správna rada.

5) Členstvo, v prípade rozhodnutia o prijatí za člena podľa predchádzajúceho odseku, vzniká dňom zaplatenia zápisného a členského príspevku.

6) Členstvo v združení zaniká:

a)  neuhradením členského príspevku v stanovenej lehote,

b) smrťou fyzickej, resp. zánikom právnickej osoby, ktorá je členom,

c) vylúčením, ak sa člen dopustil konania, ktoré je v rozpore so stanovami združenia,

d) vystúpením člena,

e) zánikom združenia.

7) Pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak, nevzniknú  členovi z titulu zániku členstva nijaké majetkové nároky voči združeniu.

 

 (pôvodný text)

§ 5 

Orgány združenia

 Orgánmi združenia sú:

a)    Valné zhromaždenie

b)    Správna rada

c)     Predseda združenia( v ďalšom len „predseda“)

d)    Manažment združenia (v ďalšom len „Manažment MAS“)

e)    Dozorná rada

f)     Výberová komisia MAS

g)    Monitorovací výbor MAS

 

na (nový text)

§ 5

orgány združenia

 Orgánmi združenia sú:

a) Valné zhromaždenie

b) Správna rada

c) Výberová komisia

d) Monitorovací výbor

e) Štatutárny orgán

f) Dozorná rada

 

(pôvodný text)

 § 6 

Valné zhromaždenie

1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Je tvorené všetkými členmi združenia.

2) Valné zhromaždenie najmä:

a)    schvaľuje, mení a dopĺňa stanovy združenia,

b)    volí spomedzi seba členov správnej rady a jej náhradníkov,

c)     schvaľuje  predsedu a manažment MAS HORNOHRAD na návrh správnej rady,

d)    volí a odvoláva členov  a náhradníkov dozornej rady,

e)    rozhoduje o pomernom zastúpení  zloženia správnej rady a dozornej rady,

f)     rozhoduje o vylúčení člena zo združenia a o odvolení člena správnej rady     a predsedu,

g)    schvaľuje plán činnosti združenia a výročnú správu,

h)    schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia,

i)     rozhoduje  o výške zápisného a o minimálnej  výške členského príspevku a o spôsobe a čase ich zaplatenia,

j)     rozhoduje o vstupe do výhradného partnerstva s inštitúciami a podmienkach partnerstva,

k)    rozhoduje o dobrovoľnom  rozpustení združenia a o jeho zlúčení s iným združením,

l)     rozhoduje o uzavretí , resp. o vypovedaní zmluvy o súčinnosti s iným združením,

m)   schvaľuje odmenu pre manažment vo výške navrhnutej správnou radou,

n)    určuje, v ktorých prípadoch a v akej výške prináleží členom rady odmena,

o)    schvaľuje stratégiu a jej aktualizáciu,

p)    schvaľuje interné predpisy združenia.

3) Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie aj o záležitostiach, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov združenia.

4) Valné zhromaždenie zvoláva správna rada podľa potreby, najmenej však raz za do roka.

5) Správna rada  zvolá zhromaždenie vždy, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov združenia alebo dozorná rada. Pokiaľ tak správna rada  neučiní do jedného mesiaca do doručenia ich žiadosti, sú členovia, resp. dozorná rada oprávnení zvolať ho sami.

6) Fyzická osoba, ktorá je členom, zúčastňuje sa na rokovaní a hlasovaní valného zhromaždenia osobne alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva.

7) Právnickú osobu, ktorá je členom združenia, zastupuje na rokovaní a hlasovaní valného zhromaždenia fyzická osoba, ktorá je členom štatutárneho orgán u takejto právnickej osoby, prípadne iná fyzická osoba, ktorá je písomne  splnomocnená členom štatutárneho orgánu takejto právnickej osoby ( v ďalšom len „delegát“).  

8) Na valnom zhromaždení sa môžu zúčastniť aj iní zástupcovia právnickej osoby, ale nemajú hlasovacie právo. Majú však právo diskutovať a vznášať pripomienky a námety.

9) Valné zhromaždenia je schopné uznášania, ak je prítomná aspoň polovica  všetkých členov.

10) Valné zhromaždenie rozhoduje  nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, pričom každý  z členov má jeden hlas. Pri rovnosti  hlasov rozhoduje  hlas predsedajúceho.

11) Termín a program valného zhromaždenia treba oznámiť všetkým členom najmenej 10 pracovných dní predo dňom jeho konania, a to  písomnou pozvánku zaslanou klasickou resp. e-mailovou poštou.

12) O priebehu rokovania valného zhromaždenia a o hlasovaniach sa vyhotovujú zápisnice podpísané zapisovateľom, predsedajúcim a predsedom dozornej rady, pokiaľ sa rokovania, resp. hlasovania valného zhromaždenia zúčastnil, zapisovateľa a predsedajúceho zvolia spomedzi seba prítomní členovia pre potreby každého jednotlivého zasadnutia zhromaždenia.

 

na (nový text)

 § 6

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

1) Valné zhromaždenie združenia je tvorené zo všetkých členov združenia, pričom pomer hlasovacích práv každej záujmovej skupiny nesmie byť vyšší ako 49 %. Každý člen valného zhromaždenia má jeden hlas.

2) Valné zhromaždenie najmä:

a)    schvaľuje, mení a dopĺňa stanovy združenia,

b)    volí spomedzi seba členov správnej rady a jej náhradníkov a odvoláva ich,

c)    schvaľuje  štatutárny orgán  a manažment MAS HORNOHRAD na návrh správnej rady,

d)    volí a odvoláva členov  a náhradníkov dozornej rady,

e)    rozhoduje o pomernom zastúpení  zloženia správnej rady a dozornej rady,

f)    rozhoduje o vylúčení člena zo združenia a o odvolaní člena správnej rady a štatutárneho orgánu,

g)    schvaľuje plán činnosti združenia a výročnú správu,

h)    schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia,

i)     rozhoduje  o výške zápisného a o minimálnej  výške členského príspevku a o spôsobe a čase ich zaplatenia,

j)     rozhoduje o vstupe do výhradného partnerstva s inštitúciami a podmienkach partnerstva,

k)    rozhoduje o dobrovoľnom  rozpustení združenia a o jeho zlúčení s iným združením. V prípade, že dôjde k zániku združenia rozpustením alebo zlúčením s iným združením počas doby platnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na chod MAS, združenie je povinné vrátiť čerpané finančné prostriedky z EPFRV resp. EFRR,

l)     rozhoduje o uzavretí, resp. o vypovedaní zmluvy o súčinnosti s iným združením,

m)  schvaľuje odmenu pre manažment vo výške navrhnutej správnou radou,

n)    určuje, v ktorých prípadoch a v akej výške prináleží členom rady odmena,

o)    schvaľuje stratégiu CLLD a jej aktualizáciu,

p)    schvaľuje interné predpisy združenia,

q)    a iné v súlade so stratégiou CLLD.

3) Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie aj o záležitostiach, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov združenia.

4) Valné zhromaždenie  zvoláva správnu radu podľa potreby, najmenej však raz za do roka.

5) Správnu radu zvolá valné zhromaždenie  vždy, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov združenia alebo dozorná rada. Pokiaľ tak správna rada  neučiní do jedného mesiaca do doručenia ich žiadosti, sú členovia, resp. dozorná rada oprávnení zvolať ho sami.

6) Fyzická osoba, ktorá je členom, zúčastňuje sa na rokovaní a hlasovaní valného zhromaždenia osobne alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva.

7) Právnickú osobu, ktorá je členom združenia, zastupuje na rokovaní a hlasovaní valného zhromaždenia fyzická osoba, ktorá je členom štatutárneho orgán u takejto právnickej osoby, prípadne iná fyzická osoba, ktorá je písomne  splnomocnená členom štatutárneho orgánu takejto právnickej osoby ( v ďalšom len „delegát“).  

8) Na zasadnutí valného zhromaždenia sa môžu zúčastniť aj iní zástupcovia právnickej osoby, ale nemajú hlasovacie právo. Majú však právo diskutovať a vznášať pripomienky a námety.

9) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomných viac ako 50% všetkých členov, bez ohľadu na príslušnosť k záujmových skupinám. 

10) Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, bez ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám, pričom každý z členov má jeden hlas. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho, musí byť však zabezpečené splnenie podmienky v zmysle § 1 bod 4).

11) Termín a program zasadnutia valného zhroamždenia treba oznámiť všetkým členom najmenej 10 kalendárnych dní predo dňom jeho konania, a to  písomnou pozvánku zaslanou klasickou resp. e-mailovou poštou.

12) O priebehu rokovania valného zhromaždenia a o hlasovaniach sa vyhotovujú zápisnice podpísané zapisovateľom, predsedajúcim a predsedom dozornej rady, pokiaľ sa rokovania, resp. hlasovania valného zhromaždenia zúčastnil, zapisovateľa a predsedajúceho zvolia spomedzi seba prítomní členovia pre potreby každého jednotlivého zasadnutia  valného zhromaždenia.

 

(pôvodný text)

§7

 Správna rada

1) Správna rada je rozhodovacím, riadiacim a správnym orgánom združenia a za svoju činnosť zodpovedá  valnému zhromaždeniu.

2) Volebné obdobie správnej rady je trojročné a správna rada riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

3) Správna rada najmä:

a)   volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu,

b)   predkladá valnému zhromaždeniu výročnú správu, správu o hospodárení, plán činnosti a návrh rozpočtu,

c)   zabezpečuje činnosť združenia a realizáciu rozhodnutí valného zhromaždenia,

d)   zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia a pripravuje základné materiály na tieto rokovania,

e)   archivuje zápisnice a uznesenia a vedie evidenciu členov,

f)    vypracováva plán činnosti  združenia, výročnú správu návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,

g)   rozhoduje o prijatí fyzickej alebo právnickej osoby za člena združenia,

h)   rozhoduje o veciach uvedených v  § 6 odseku 2 písmena g) až i), pokiaľ sa valné zhromaždenie nezíde ani do troch mesiacov  odo dňa, na ktorý bolo riadne zvolané za týmto účelom. Na takéto rozhodnutie je potrebný trojpätinový súhlas hlasov všetkých jej členov.

i)     zriaďuje manažment MAS HORNOHRAD, menuje a odvoláva manažéra MAS HORNOHRAD a zodpovedá za pracovnú náplň a činnosť  manažmentu MAS HORNOHRAD,

j)    schvaľuje poradné orgány správnej rady a jej členov aj z radov nečlenov združenia,

k)   schvaľuje organizačný poriadok manažmentu a vykonávacie smernice poradných orgánov rady,

l)     voľbou ustanovuje likvidátora pre potreby dobrovoľného  rozpustenia združenia a určuje jeho odmenu,

m) dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých svojich členov navrhuje odmenu   pre manažment MAS HORNOHRAD, ako aj pre ďalších členov rady na základe návrhu predsedu správnej rady,

n)   zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie CLLD a jej aktualizáciu,

o)   zriadi výberovú komisiu MAS HORNOHRAD a monitorovací výbor MAS HORNOHRAD,

p)   zabezpečuje výber hodnotiteľov a spôsob ich priradenia k jednotlivým žiadostiam o nenávratný finančný príspevok,

q)   vedie zoznam hodnotiteľov,

r)    vymenúva a odvoláva členov monitorovacieho výboru,

s)   volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS HORNOHRAD a schvaľuje jej štatút,

t)    zriaďuje kanceláriu MAS HORNOHRAD na zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov ako aj manažovanie činnosti MAS HORNOHRAD a realizáciu úloh združenia.

4) Správna rada sa schádza podľa potreby. Zasadnutia rady zvoláva a vedie predseda. Termín a program zasadnutia správnej rady oznámi predseda všetkým jej členom najmenej 10 pracovných dní pred dňom zasadnutia.

5) Predseda zvoláva správnu radu najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti vždy, ak o to požiada tretina jej členov alebo dozorná rada, v opačnom prípade sú členovia správnej rady, resp. dozorná rada oprávnení túto zvolať sami.

6) Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Správna rada rozhoduje  nadpolovičnou väčšinou hlasov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu správnej rady.

7) Právnickú osobu, ktorá je členom správnej rady, zastupuje na zasadnutí a hlasovaní správnej rady jej delegát.

8) O priebehu zasadnutia správnej rady a o jej hlasovaniach sa vyhotovujú zápisnice podpísané všetkými prítomnými členmi  správnej rady. Každý člen správnej rady má  právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť.

9) Správna rada má najmenej troch členov volených na obdobie troch rokov; počet členov správnej rady je spravidla nepárny. V správnej rade  musia byť paritne zastúpení predstavitelia verejného a súkromného  a občianskeho sektoru. Počet členov správnej rady  zastupujúcich verejný sektor musí byť menší než polovica.

10) Pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak, platí, že členstvo v správnej rade je funkcia dobrovoľná a neplatená. Člen správnej rady  má však právo na náhradu preukázaných výdavkov, ktoré mu pri výkone tejto funkcie vznikli.

11) Členstvo v správnej rade je nezlučiteľné s funkciou člena dozornej rady.

12) Členstvo v správnej rade zaniká:

a)  zánikom  členstva v združení,

b)  uplynutím funkčného obdobia,

c)  odstúpením; dňom doručenia  písomného oznámenia o odstúpení správnej rade,

d)  stratou spôsobilosti člena správnej rady  na právne úkony, resp. obmedzením jeho spôsobilosti na právne úkony,

e)  odvolaním, a to dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o odvolaní, valné zhromaždenia môže člena správnej rady odvolať z dôvodov, pre ktoré je oprávnené podľa týchto stanov vylúčiť člena zo združenia,

f)   zánikom mandátu z dôvodov nezáujmu člena správnej rady  o prácu v rade, za ktorú sa považuje neospravedlnená neúčasť na troch po sebe idúcich zasadnutiach.

13) Na uvoľnené miesto člena správnej rady nastupuje náhradník kooptovaný správnou radou, ktorý bol zvolený na uplynulom valnom zhromaždení za príslušný sektor.

14) V záujme dosiahnutia cieľa a na zabezpečenie činnosti združenia môže správna rada, s dodatočným  súhlasom valného zhromaždenia, o ktorý je povinná  požiadať na jeho najbližšom zasadaní, zriaďovať iné a pomocné orgány, rozhodovať o uzatváraní pracovných zmlúv, zmlúv o vykonaní práce a zmlúv o pracovnej činnosti a uplatňovať práva a plniť si povinnosti vyplývajúce z takto vzniknutých pracovnoprávnych vzťahov.

 

na (nový text)

§ 7

SPRÁVNA RADA

 1)    Správna rada je rozhodovacím, riadiacim a správnym orgánom združenia a za svoju činnosť zodpovedá  valnému zhromaždeniu. Správna rada vykonáva svoju činnosť v súlade so stanovami združenia a internými vykonávacími predpismi združenia.

2)    Volebné obdobie správnej rady je trojročné a správna rada riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

3)    Správna rada najmä:

a)   volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu združenia,

b)   predkladá valnému zhromaždeniu výročnú správu, správu o hospodárení, plán činnosti a návrh rozpočtu,

c)    zabezpečuje činnosť združenia a realizáciu rozhodnutí valnému zhromaždeniu,

d)   zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia a pripravuje základné materiály na tieto rokovania,

e)   archivuje zápisnice a uznesenia a vedie evidenciu členov,

f)    vypracováva plán činnosti  združenia, výročnú správu návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,

g)   schvaľuje prijatie fyzickej, alebo právnickej osoby za člena združenia, členská základňa správnej rady musí byť zastúpená každou záujmovou skupinou v zmysle § 1 bod 5), pričom žiadna záujmová skupina nemôže mať viac ako 49% hlasovacích práv

h)   rozhoduje o veciach uvedených v  § 6 odseku 2 písmena g) až i), pokiaľ sa valné zhromaždenie nezíde ani do troch mesiacov  odo dňa, na ktorý bolo riadne zvolané za týmto účelom. Na takéto rozhodnutie je potrebný trojpätinový súhlas hlasov všetkých jej členov.

i)     zriaďuje manažment MAS HORNOHRAD, menuje a odvoláva manažéra MAS HORNOHRAD a zodpovedá za pracovnú náplň a činnosť  manažmentu MAS HORNOHRAD,

j)    schvaľuje poradné orgány správnej rady a jej členov aj z radov nečlenov združenia,

k)   schvaľuje organizačný poriadok manažmentu, vykonávacie smernice poradných orgánov rady,

l)     voľbou ustanovuje likvidátora pre potreby dobrovoľného  rozpustenia združenia a určuje jeho odmenu,

m)  dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých svojich členov navrhuje odmenu pre manažment MAS HORNOHRAD, ako aj pre ďalších členov rady na základe návrhu predsedu správnej rady,

n)   zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie CLLD a jej aktualizáciu,

o)   zriadi výberovú komisiu MAS HORNOHRAD a monitorovací výbor MAS HORNOHRAD,

p)   schvaľuje harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr,

q)   schvaľuje výzvu na predkladanie projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr,

r)    schvaľuje zrušenie/zmenu výzvy na prekladanie projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr,

s)    volí a odvoláva členov monitorovacieho výboru,

t)    volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS HORNOHRAD a schvaľuje jej štatút,

u)   zriaďuje kanceláriu MAS HORNOHRAD na zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov ako aj manažovanie činnosti MAS HORNOHRAD a realizáciu úloh združenia. Na čele kancelárie je manažér MAS HORNOHRAD menovaný správnou radou. Osoby s funkciou manažéra MAS môžu túto funkciu vykonávať len pre jednu MAS.

v)   a iné stanovené v stratégii CLLD.

4) Správna rada sa schádza podľa potreby. Zasadnutia správnej rady zvoláva a vedie štatutárny orgán. Termín a program zasadnutia správnej rady oznámi štatutárny orgán všetkým jej členom najmenej 10 kalendárnych dní pred dňom zasadnutia.

5) Predseda zvoláva správnu radu najneskôr do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti vždy, ak o to požiada tretina jej členov alebo dozorná rada, v opačnom prípade sú členovia správnej rady, resp. dozorná rada oprávnení túto zvolať sami.

6) Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.    Správna rada rozhoduje  nadpolovičnou väčšinou hlasov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu združenia.

7) Právnickú osobu, ktorá je členom správnej rady, zastupuje na zasadnutí a hlasovaní správnej rady jej delegát.

8) O priebehu zasadnutia správnej rady a o jej hlasovaniach sa vyhotovujú zápisnice podpísané všetkými prítomnými členmi správnej rady. Každý člen správnej rady má  právo, aby v zápisnici bol uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť.

9) Správna rada má najmenej troch členov volených na obdobie troch rokov; počet členov správnej rady je spravidla nepárny. V správnej rade musia byť paritne zastúpení predstavitelia verejného, podnikateľského  a občianskeho sektoru. Počet členov správnej rady  zastupujúcich verejný sektor musí byť menší než polovica.

10) Pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak, platí, že členstvo v správnej rade je funkcia dobrovoľná a neplatená. Člen správnej rady má však právo na náhradu preukázaných výdavkov, ktoré mu pri výkone tejto funkcie vznikli

11) Členstvo v správnej rade je nezlučiteľné s funkciou člena dozornej rady.

12) Členstvo v správnej rade zaniká:

a)   zánikom  členstva v združení,

b)   uplynutím funkčného obdobia,

c)   odstúpením; dňom doručenia  písomného oznámenia o odstúpení správnej rady,

d)   stratou spôsobilosti člena správnej rady  na právne úkony, resp. obmedzením jeho spôsobilosti na právne úkony,

e)  odvolaním, a to dňom rozhodnutia valného zhromaždenia o odvolaní, valné zhromaždenie môže člena správnej rady odvolať z dôvodov, pre ktoré je oprávnené podľa týchto stanov vylúčiť člena zo združenia,

f)   zánikom mandátu z dôvodov nezáujmu člena správnej rady  o prácu v správnej rade, za ktorú sa považuje neospravedlnená neúčasť na troch po sebe idúcich zasadnutiach.

13) Na uvoľnené miesto člena správnej rady nastupuje náhradník kooptovaný správnou radou, ktorý bol zvolený na uplynulom valnom zhromaždení  za príslušný sektor.

 

14) V záujme dosiahnutia cieľa a na zabezpečenie činnosti združenia môže správna rada, s dodatočným  súhlasom valného zhromaždenia, o ktorý je povinný  požiadať na jeho najbližšom zasadaní, zriaďovať iné a pomocné orgány, rozhodovať o uzatváraní pracovných zmlúv, zmlúv o vykonaní práce a zmlúv o pracovnej činnosti a uplatňovať práva a plniť si povinnosti vyplývajúce z takto vzniknutých pracovnoprávnych vzťahov.

 

(pôvodný text)

§  8

Predseda

 

1) Predseda je štatutárnym orgánom združenia, ktorý koná a podpisuje v mene združenia.    V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje a jeho povinnosti plní podpredseda.

2) Predseda zvoláva a vedie zasadnutia správnej rady, pripravuje jej program, koná v jej mene a zodpovedá za jej činnosť.

3) Predseda riadi, usmerňuje a kontroluje  činnosť manažmentu MAS medzi zasadnutiami správnej rady.

4) Volebné obdobie predsedu a podpredsedu je trojročné.

5) V otázkach týkajúcich sa vzťahov medzi združením a predsedom, ktoré nie sú v stanovách výslovne upravené, platí, že na tento vzťah sa obdobne používajú ustanovenia  Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve s tým, že sa výslovne  vylučuje aplikácia § 568 ods. 3,4 Obchodného zákonníka, pričom v postavení mandanta sa nachádza správna rada, pokiaľ do práv a povinností mandanta nevstúpi na základe svojho rozhodnutia valné zhromaždenie.

 

na (nový text)

§  8

PREDSEDA

1) Predseda je štatutárnym orgánom združenia, ktorý koná a podpisuje v mene združenia.    V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje a jeho povinnosti plní podpredseda.

2) Predseda zvoláva a vedie zasadnutia správnej rady, pripravuje jeho program, koná v jeho mene a zodpovedá za jeho činnosť.

3) Predseda riadi, usmerňuje a kontroluje  činnosť manažmentu MAS medzi zasadnutiami     správnej rady.

4) Volebné obdobie predsedu a podpredsedu je trojročné.

5) V otázkach týkajúcich sa vzťahov medzi združením a predsedom, ktoré nie sú v stanovách výslovne upravené, platí, že na tento vzťah sa obdobne používajú ustanovenia  Obchodného zákonníka o mandátnej zmluve s tým, že sa výslovne  vylučuje aplikácia § 568 ods. 3,4 Obchodného zákonníka, pričom v postavení mandanta sa nachádza správna rada, pokiaľ do práv a povinností mandanta nevstúpi na základe svojho rozhodnutia valné zhromaždenie.

6) Vo vzťahu k PRV SR 2014 – 2020 predkladá na PPA Protokol o výbere projektových zámerov/žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020.

7) Vo vzťahu k IROP predkladá na RO pre IROP Protokol o výbere žiadosti o nenávratný finančný príspevok z IROP.

 

(pôvodný text)

§ 9

Manažment MAS

1) Manažment MAS HORNOHRAD je výkonným orgánom združenia, menovaný správnou radou a schvaľovaný valným zhromaždením.

2) Manažér MAS HORNOHRAD sa zúčastňuje na rokovaniach správnej rady  s hlasom poradným a zabezpečuje plnenie úloh a uznesení správnej rady a obsahovo pripravuje materiály a na jej rokovania.

3) Manažment MAS HORNOHRAD zabezpečuje  najmä:       

a)    každodennú implementáciu rozvojovej stratégie združenia,

b)    monitoring a hodnotenie postupu realizácie stratégie združenia, ako aj jednotlivých podporených projektov v území MAS HORNOHRAD,

c)    prípravu a realizáciu ďalších rozvojových projektov v súlade so stratégiou združenia v spolupráci so správnou radou a jej poradnými orgánmi,

d)    vyhľadáva partnerov a spolupracuje s tuzemskými a zahraničnými subjektami,

e)    administratívne a účtovné práce,

f)    informovanosť verejnosti a harmonogram výziev na podávanie žiadosti,

g)    propagáciu miestnej akčnej skupiny  správu a aktualizáciu web stránky,

h)    organizovanie školení, informačných, poznávacích a vzdelávacích aktivít pre  členov združenia a občanov územia,

i)     vyhľadávanie inovatívnych projektov v prospech rozvoja územia,

j)     získavanie  nových členov a žiadateľov o podporu,

k)    poradenstvo pri príprave projektov a spracovaní žiadostí.

4)  Kancelária MAS HORNOHRAD pracuje na základe pracovného a organizačného poriadku schváleného správnou radou.

5) Administratívu a realizáciu úloh združenia zabezpečujú zamestnanci MAS HORNOHRAD, ktorí môžu byť členmi len najvyššieho orgánu.

 

na (nový text)

§ 9

Manažment MAS

1)    Manažment MAS HORNOHRAD je výkonným orgánom združenia, menovaný správnou radou a schvaľovaný valným zhromaždením.

2)    Manažér MAS HORNOHRAD je povinný zúčastňovať sa na zasadnutiach správnej rady  s hlasom poradným a zabezpečuje plnenie úloh a uznesení správnej rady a obsahovo pripravuje materiály a na jeho rokovania.

3)    Manažment MAS HORNOHRAD zabezpečuje  najmä:

a) každodennú implementáciu rozvojovej stratégie združenia,

b) monitoring a hodnotenie postupu realizácie stratégie združenia, ako aj jednotlivých podporených projektov v území MAS HORNOHRAD,

c) prípravu a realizáciu ďalších rozvojových projektov v súlade so stratégiou združenia v spolupráci so správnou radou a jeho poradnými orgánmi,

d) vyhľadáva partnerov a spolupracuje s tuzemskými a zahraničnými subjektami,

e) administratívne a účtovné práce,

f) informovanosť verejnosti a harmonogram výziev na podávanie žiadosti,

g) propagáciu miestnej akčnej skupiny,  správu a aktualizáciu web stránky,

h) organizovanie školení, informačných, poznávacích a vzdelávacích aktivít pre členov združenia a občanov územia,

i) vyhľadávanie inovatívnych projektov v prospech rozvoja územia,

j) získavanie  nových členov a žiadateľov o podporu,

k) poradenstvo pri príprave projektov a spracovaní žiadostí.

4) Kancelária MAS HORNOHRAD pracuje na základe pracovného a organizačného poriadku schváleného správnou radou.

5) Administratívu a realizáciu úloh združenia zabezpečuje manažér MAS HORNOHRAD a zamestnanci MAS HORNOHRAD, ktorí môžu byť členmi len valného zhromaždenia.

 

(pôvodný text)

§ 10

Dozorná rada

 1)      Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Má troch členov, pričom každý z nich je volený ako zástupca jedného z troch sektorov – verejného, občianskeho a podnikateľského.

2)      Funkčné obdobie dozornej rady je štvorročné. Dozorná rada si spomedzi seba volí predsedu, ktorý ju zastupuje navonok.

3)      Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch združenia, okrem členstva vo valnom zhromaždení.

4)      Dozorná rada je oprávnená nahliadať do všetkých záznamov a dokladov, týkajúcich sa činnosti združenia kontrolovať hospodárenie združenia, kontrolovať, či účtovné záznamy sú vedené v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť združenia uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito stanovami.

        Dozorná rada najmä:

a)    preveruje plnenie plánu činnosti združenia, výročnú správu, návrh rozpočtu združenia a správu o hospodárení  združenia,

b)    kontroluje  vedenie účtovných kníh  a iných dokladov najmenej dvakrát ročne,

c)     upozorňuje správnu radu, resp. valné zhromaždenie na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,

d)    môže požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, ak si to vyžaduje záujem združenia, pokiaľ tak učiní, je povinnosťou správnej rady valné zhromaždenie zvolať,

e)    kontroluje  správnosť a včasnosť platených členských príspevkov,

f)     prejednáva a rieši sťažnosti členov.

5)      Členovia dozornej rady  majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach a hlasovaniach správnej rady s poradným hlasom.

6)      Funkcia člena dozornej rady je dobrovoľná a neplatená, každý člen dozornej rady má právo na  náhradu preukázateľných výdavkov, ktoré mu pri jeho výkone  funkcie vznikli.

7)      Pred uplynutím funkčného  obdobia môže byť člen dozornej rady odvolaný zo svojej funkcie iba z dôvodov, pre ktoré je možné v zmysle týchto stanov vylúčiť člena.

8)      Pri odvolaní, respektíve odstúpení člena dozornej rady nastupuje na jeho miesto náhradník zvolený na  valnom zhromaždení za príslušný sektor.

 

na (nový text)

§ 10

DOZORNÁ RADA

1)    Dozorná rada združenia je kontrolným orgánom združenia, ktorá za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Má troch členov, pričom každý z nich je volený ako zástupca jedného z troch sektorov – verejného, občianskeho a podnikateľského.

2)    Funkčné obdobie dozornej rady je štvorročné. Dozorná rada si spomedzi seba volí predsedu, ktorý ho zastupuje navonok.

3)    Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v orgánoch združenia, okrem členstva vo valnom zhromaždení.

4)    Dozorná rada je oprávnená nahliadať do všetkých záznamov a dokladov, týkajúcich sa činnosti združenia, kontrolovať hospodárenie združenia, kontrolovať, či účtovné záznamy sú vedené v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť združenia uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito stanovami.

Dozorná rada najmä:

a) preveruje plnenie plánu činnosti združenia, výročnú správu, návrh rozpočtu združenia a správu o hospodárení  združenia,

b)  kontroluje  vedenie účtovných kníh  a iných dokladov najmenej dvakrát ročne,

c) upozorňuje správnu radu, resp. valné zhromaždenie na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,

d) môže požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, ak si to vyžaduje záujem združenia, pokiaľ tak učiní, je povinnosťou správnej rady valné zhromaždenie zvolať,

e) kontroluje  správnosť a včasnosť platených členských príspevkov,

f) prejednáva a rieši sťažnosti členov

g) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

5)    Členovia dozornej rady  majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach a hlasovaniach správnej rady s poradným hlasom.

6)    Funkcia člena dozornej rady je dobrovoľná a neplatená, každý člen dozornej rady má právo na  náhradu preukázateľných výdavkov, ktoré mu pri jeho výkone  funkcie vznikli.

7)    Pred uplynutím funkčného obdobia môže byť člen dozornej rady odvolaný zo svojej funkcie iba z dôvodov, pre ktoré je možné v zmysle týchto stanov vylúčiť člena.

8)    Pri odvolaní, respektíve odstúpení člena dozornej rady nastupuje na jeho miesto náhradník zvolený na  valné zhromaždenie za príslušný sektor.

 

(pôvodný text)

§ 11

VÝBEROVÁ KOMISIA MAS

1)        Výberovú komisiu zriaďuje správna rada v prípade implementácie stratégie alebo iných programov a projektov na základe princípu LEADER/CLLD.

2)        Výberová komisia MAS vyberá projekty. Zloženie členov musí odrážať požiadavku v zmysle Nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, teda musí byť zabezpečené, aby aspoň 50 % hlasov rozhodnutí o výbere patrilo partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy, zároveň musí byť umožnený výber písomným konaním.

3)        Výberová komisia má minimálne troch členov. Počet členov musí byť vždy nepárny. MAS môže okrem riadnych členov menovať aj náhradníkov členov výberovej komisie.

4)        Spôsob voľby, odvolania, výber členov výberovej komisie MAS a vykonávané činnosti sú stanovené v stratégii CLLD.

5)        Člen výberovej komisie nemusí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS. Pre jednu výzvu bude stanovená jedna výberová komisia.

6)        Výkonný orgán MAS menuje vždy novú výberovú komisiu pre každú výzvu, pričom jednotliví členovia sa môžu opakovať. V rámci jednej výzvy môže byť menovaná len jedna výberová komisia na celú výzvu, výnimkou môže byť len výmena členov z opodstatnených dôvodov. Opodstatnenými dôvodmi sú najmä konflikt záujmov, úmrtie člena výberovej komisie, jeho dlhodobá pracovná neschopnosť alebo nečinnosť a pod.

7)        Organizačnú štruktúru, činnosť, voľby a priebeh rokovaní Výberovej komisie MAS upravuje Štatút Výberovej komisie MAS.

 

na (nový text)

§ 11

VÝBEROVÁ KOMISIA

1)    Výberovú komisiu zriaďuje správna rada v prípade implementácie stratégie alebo iných programov a projektov na základe princípu LEADER/CLLD.

2)    Výberová komisia MAS HORNOHRAD vyberá projekty. Výberová komisia MAS HORNOHRAD v zmysle č. 34 ods. 3, pism. c) a f) všeobecného nariadenia vykonáva výber ŽoNFP podľa poradia ich prínosu k plneniu cieľov a zámerov stratégie CLLD a stanovuje výšku podpory. S cieľom naplnenia týchto podmienok vykonáva nasledovné činnosti:

a) zabezpečí proces posúdenia projektových zámerov (ak relevantné) /hodnotenia ŽoNFP/ŽoPr,

b) posudzuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve,

c) prideľuje body jednotlivým projektovým zámerom (ak relevantné)/ŽoNFP/ŽoPr na základe výsledkov posúdenia/odborného hodnotenia a zoradí projektové zámery/ŹoNFP/ŽoPr podľa bodového hodnotenia,

d) vykoná výber projektových zámerov (ak relevantné)/ŽoNFP/ŽoPr berúc do úvahy ustanovenia Systému riadenia CLLD 2014 – 2020,

e) schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča ŽoNFP na financovanie z Programu rozvoja vidieka,

f) schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča ŽoPr na financovanie z Integrovaného regionálneho operačného programu,

g) schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča vydanie hodnotiacej správy pre projektové zámery (ak relevantné),

h) vypracuje Protokol o výbere projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr,

i) vypracuje návrh hodnotiacej správy pre projektové zámery (ak relevantné),

j) stanovuje výšku podpory NFP pre jednotlivé ŽoNFP/ŽoPr,

 

3) Výberová komisia má minimálne sedem  členov. Počet členov musí byť vždy nepárny. MAS HORNOHRAD môže okrem riadnych členov menovať aj náhradníkov členov výberovej komisie. Zloženie členov musí odrážať požiadavku v zmysle Nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, teda musí byť zabezpečené, aby aspoň 50 % hlasov rozhodnutí o výbere projektov patrilo partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy, zároveň musí byť umožnený výber písomným konaním. Pokiaľ výberová komisia nemá inú rozhodovaciu právomoc ako hlasovanie o výbere projektov, nemusí plniť podmienku v zmysle § 1 bod 4).

Spôsob voľby/odvolania, výber členov výberovej komisie MAS a vykonávané činnosti musia byť stanovené v stratégii CLLD.

4) Člen výberovej komisie nemusí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku) v území MAS HORNOHRAD. Pre jednu výzvu bude stanovená jedna výberová komisia.

5) Správna rada menuje vždy novú výberovú komisiu pre každú výzvu na predkladanie projektových zámerov/ŽoNFP,  pričom jednotliví členovia sa môžu opakovať. V rámci jednej výzvy môže byť menovaná len jedna výberová komisia na celú výzvu, výnimkou môže byť len výmena členov z opodstatnených dôvodov. Opodstatnenými dôvodmi sú najmä konflikt záujmov, úmrtie člena výberovej komisie, jeho dlhodobá pracovná neschopnosť alebo nečinnosť a pod.

6) Organizačnú štruktúru, činnosť, voľby a priebeh rokovaní Výberovej komisie MAS upravuje Štatút Výberovej komisie MAS.

7) Členstvo vo výberovej komisii je nezlučiteľné s členstvom v správnej rade, dozornej rade a monitorovacom výbore združenia.

 

(pôvodný text)

§ 12

MONITOROVACÍ VÝBOR MAS

 1. Monitorovací výborzriaďuje správna rada v prípade implementácie stratégie alebo iných programov a projektov na základe princípu LEADER/CLLD.
 2.  Monitorovací výbor MAS je kontrolným orgánom, ktorý vykonáva najmä hodnotenie a kontrolu realizácie projektov v rámci stratégie, pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie a pod.
 3. Monitorovací výbor MAS na svojom prvom zasadnutí stanoví rozsah činnosti. Rozsah činnosti Monitorovacieho výboru MAS podlieha schváleniu správnou radou.
 4. Organizačnú štruktúru, činnosť, voľby a priebeh rokovaní Monitorovacieho výboru MAS upravuje Štatút Výberovej komisie MAS.

 

na (nový text)

§ 12

MONITOROVACÍ VÝBOR MAS

 1. Monitorovací výborzriaďuje správna rada v prípade implementácie stratégie alebo iných programov a projektov na základe princípu LEADER/CLLD.
 2. Monitorovací výbor MAS je orgánom, ktorý vykonáva najmä vyhodnotenie výstupov a výsledkov a monitorovanie realizácie projektov v rámci stratégie, pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie, správy o monitoringu za ročné obdobie a pod. v zmysle ustanovení Systému riadenia CLLD 2014-2020.
 3. Monitorovací výbor MAS na svojom prvom zasadnutí stanoví rozsah činnosti. Rozsah činnosti Monitorovacieho výboru MAS podlieha schváleniu správnou radou.
 4. Organizačnú štruktúru, činnosť, voľby a priebeh rokovaní monitorovacieho výboru MAS upravuje štatút výberovej komisie MAS.
 5. Členstvo v monitorovacom výbore MAS je nezlučiteľné s členstvom v správnej rade združenia.

 

Na začiatok

 

Vyhľadávanie
Aktuálne informácie
Inquiry
Viete čo je MAS?
Áno
inq1inq2inq3 1686
Nie
inq1inq2inq3 1752
Celkom hlasovaní: 3438
banner
Užitočné