Úvod»Analýza problemov

Analýza problemov

 

ANALÝZA PROBLÉMOV V ÚZEMÍ MAS Hornohrad

-----------------------------------------------------

Analýza problémov územia MAS Hornohrad bola spracovaná komplexne pre celé územie. Každá z obcí má síce svoje špecifické problémy, tie však v súhrne sú odrazom hlavných problémov celého regiónu, ktorými sú najmä nedostatok pracovných príležitostí a vysoká nezamestnanosť, dlhodobo jedna z najvyšších v kraji i na Slovensku.

 

Na základe definovania a identifikácie problémov a nedostatkov v rámci verejnej ankety, prípravný pracovný tím usporiadal výsledky ankety do 4 kľúčových problémov rozvoja územia, ktoré spôsobujú vysokú nezamestnanosť.

 

 1. Nerozvinuté podnikanie a nedostatočne využívaný miestny potenciál
 2. Devastácia prírody, zanedbané pamiatky a zdevastované častí obcí
 3. Nedostatočná infraštruktúra pre sociálno-ekonomický rozvoj
 4. Nezáujem ľudí a nedostatočná spolupráca inštitúcií a podnikov

 

Analýza problémov identifikuje kľúčové problémy územia, ktoré tvoria základ pre rozvojové priority. Pri ich definovaní sa vychádzalo z auditu zdrojov a zo SWOT analýzy a ich výber a upresnenie bolo predmetom troch pracovných stretnutí.

  

 

PROBLÉMOVÁ ANALÝZA

 

   1.  Nerozvinuté podnikanie a nedostatočne využívaný miestny potenciál

 

RIEŠENIA

 • Zvýšenie záujmu o prácu a vzdelanie
 • Zefektívnenie a adresnejšie uplatňovanie sociálnej politiky
 • Oživenie sklárskej výroby a výroby na báze silikátov
 • Podporovať malé podnikanie
 • Vytvárať prevádzky s vyšším zhodnocovaním miestnych surovín
 • Budovanie malých penziónov a agroturistických zariadení
 • Postupne sa orientovať na rozvoj VCR aj cez poľovníctvo, sadovníctvo a rybolov

 

   2.  Devastácia prírody, zanedbané pamiatky a zdevastované častí obcí

 

RIEŠENIA

 • Vysporiadanie vlastníckych vzťahov
 • Zvýšenie účinnosti kontrolných mechanizmov štátu
 • Spravodlivejšia a adresnejšia legislatíva odpadov
 • Zvýšenie záujmu vlastníkov o stav podnikov
 • Vytvorenie podporných zdrojov pre renováciu objektov pôvodnej architektúry
 • Výchova detí a mládeže k starostlivosti o prírodu
 • Označiť a skultivovať okolie prameňov - zveľadenie prameňov, OD PRAMEŇA K PRAMEŇU

 

   3.  Nedostatočná infraštruktúra pre sociálno-ekonomický rozvoj

 

RIEŠENIA

 • Zrekonštruovať štátne cesty 2.a 3.triedy  (VÚC)
 • Zrekonštruovať a dobudovať komunikácie sprístupňujúce služby verejnosti a návštevníkom
 • Dobudovať vodovody, kanalizácie a ČOV
 • Doriešiť kvalitu a dostupnosť zdravotníckych služieb
 • Vybudovať nízkokapacitné zariadenia pre sociálne odkázaných 
 • Zlepšiť ekonomickú dostupnosť sociálnych služieb na vidieku
 • Dobudovať a ubytovacie a stravovacie služby

 

   4.  Nezáujem ľudí a nedostatočná spolupráca inštitúcií a podnikov

 

RIEŠENIA

 • Zrekonštruovať štátne cesty 2.a 3.triedy  (VÚC)
 • Zrekonštruovať a dobudovať komunikácie sprístupňujúce služby verejnosti a návštevníkom
 • Dobudovať vodovody, kanalizácie a ČOV
 • Doriešiť kvalitu a dostupnosť zdravotníckych služieb
 • Vybudovať nízkokapacitné zariadenia pre sociálne odkázaných 
 • Zlepšiť ekonomickú dostupnosť sociálnych služieb na vidieku
 • Dobudovať a ubytovacie a stravovacie služby

  

PROBLÉMY

Nerozvinuté podnikanie a nedostatočne využívaný miestny potenciál

Devastácia prírody, zanedbané pamiatky a zdevastované častí obcí

Nedostatočná infraštruktúra pre socioekonomický rozvoj

Nezáujem ľudí a nespolupráca inštitúcií a podnikov

RIEŠENIA

 

Vysporiadanie vlastníckych vzťahov

Zrekonštruovať štátne cesty 2.a 3.triedy  (VÚC)

 

Zvýšiť záujem o veci verejné - podporovať občianske iniciatívy

 

Zvýšenie účinnosti kontrolných mechanizmov štátu

Zrekonštruovať a dobudovať komunikácie sprístupňujúce služby verejnosti a návštevníkom

Zlepšenie výchovy zo strany rodičov aj spoločnosti

 

Spravodlivejšia a adresnejšia legislatíva odpadov

Dobudovať vodovody, kanalizácie a ČOV

Podporovať malé komunálne programy alebo aktivity (nové nápady)

 

Zvýšenie záujmu vlastníkov o stav podnikov

Doriešiť kvalitu a dostupnosť zdravotníckych služieb

Podporovať propagáciu územia doma a v zahraničí

 

Vytvorenie podporných zdrojov pre renováciu objektov pôvodnej architektúry

Vybudovať nízkokapacitné zariadenia pre sociálne odkázaných 

Umožniť občanom spoznávať dobré realizácie - príklady doma i v zahraničí

 

Výchova detí a mládeže k starostlivosti o prírodu

Zlepšiť ekonomickú dostupnosť sociálnych služieb na vidieku

Zlepšiť vedomosti a znalosti obyvateľov o svojej obci, regióne - najmä u mladých

  

Označiť a skultivovať okolie prameňov - zveľadenie prameňov,

OD PRAMEŇA K PRAMEŇU

Dobudovať a ubytovacie a stravovacie služby

 

Viac presadzovať patriotizmus/príslušnosť k regiónu nielen cez folklór ale aj cez súčasné úspechy

Vyhľadávanie
Aktuálne informácie
Inquiry
Viete čo je MAS?
Áno
inq1inq2inq3 1686
Nie
inq1inq2inq3 1752
Celkom hlasovaní: 3438
banner
Užitočné